Medlemsutvalget inviterer til fagkveld

Fagmøte – Boklansering av Relasjon og kropp

Fagmøte NKI 12 april 2018 - BoklanseringMedlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til boklansering av boken RELASJON OG KROPP, relasjonsbegrepet i psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi, av Jorunn Lien (2018). Boken er gitt ut av Karakteranalytisk bokserie på Kolofon forlag.

www.facebook.com/events/158947118111319

Boken er en omarbeidet versjon av Jorunn Liens masteroppgave fra 2016, der professor Sverre Varvin var veileder.

Innledning og presentasjon av boken ved Jorunn Lien.

Om boken:

Mellommenneskelig samspill og terapi innebærer alltid en form for bevisst og/eller ubevisst relasjon. Boken utforsker begrepet relasjon innen fire behandlingstradisjoner/terapiretninger: relasjonsorientert karakteranalyse, relasjonell psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi. Boken avgrenser begrepet etymologisk, faglig og historisk til å se relasjon i et psykoanalytisk/psykodynamisk perspektiv. Problemstillingen i boken kretser rundt: Hvordan kan relasjonsbegrepet forstås i relasjonsorientert karakteranalyse, relasjonell psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi? Hvilke likheter og forskjeller har de i sin forståelse av relasjonsbegrepet, og er det mulig å integrere de enkelte tilnærmingene til begrepet?

Relasjonsorientert karakteranalyse (norsk psykoanalyse), karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi er terapiretninger som alle springer ut fra en norsk psykoanalytisk/psykodynamisk tradisjon etter sterk påvirkning av psykoanalytikeren Wilhelm Reich, som flyktet til Norge i mellomkrigstiden. Det er derfor interessant å sammenligne de tre norske terapiretningene som har felles utspring fra mellomkrigstiden og etterpå. De siste 20 årene har relasjonell psykoanalyse hatt en økt faglig innflytelse i Norge, og det er derfor interessant å utforske relasjonsbegrepet også innen relasjonell psykoanalyse.

Bokens analyse baserer seg på seks utvalgte artikler. Artiklene omhandler teori/empiri og beskriver hvordan et psykoanalytisk orientert relasjonsbegrep blir brukt, forstått og gjenspeiler de siste års teoretiske utviklingstrekk knyttet til relasjonsfeltet i et historisk perspektiv. Bohleber et al (2013; 2015) sin metode blir anvendt. Den vektlegger relasjonsbegrepets historie, fenomenologi (klinisk tilnærming) og dimensjonsanalyse for å undersøke om det er mulig å integrere de ulike versjonene av relasjonsbegrepet.

Dimensjonal analyse av relasjonsbegrepet er vektlagt i boken og kretser rundt meningsdimensjonene kropp og sinn og én-person versus én-person/to-person/tredje-person-fokus.

Analysen tyder på en dualisme mellom kropp og sinn, der relasjonell psykoanalyse beskrives som ikke å innreflektere den emosjonelle kroppen. Analysen tyder på at psykomotorisk fysioterapi beskrives som en overveiende kroppslig behandling som ikke tilstrekkelig har innreflektert det dynamisk ubevisste som skjer i relasjon, som overføring/motoverføring og én-/to-/tredje-person-perspektivet. Relasjonell psykoanalyse og karakteranalyse synes å være mer intersubjektivt orientert enn relasjonsorientert karakteranalyse og PMF. Integrasjon av de ulike begrepsversjonene synes vanskelig.

Boken kan bidra til refleksjon og videre diskusjon over felles psykoanalytisk/psykodynamisk tilknytning og båndet mellom de ulike behandlingsretningene, samt vise nyanser av relasjonsbegrepet og hvor likt og ulikt relasjonsbegrepet kan oppfattes og beskrives. Videre kan det stilles spørsmål ved hvordan det emosjonelt kroppslige perspektivet kan forstås i relasjonell psykoterapi. For psykomotorisk fysioterapi og annen fysioterapi kan relasjonsbegrepet bidra til å utvide det relasjonelle kunnskapsgrunnlaget samt å forstå og utforske vanskelige og utfordrende terapeut‒pasient-relasjoner på en annen måte enn tidligere.

Begrepsanalyser innen ulike terapiretninger kan være svært nyttig for å forstå nyanser, likheter og ulikheter som ligger til grunn for ulike tilnærminger både teoretisk og klinisk.

Jorunn Lien er tilknyttet Norsk Karakteranalytisk Institutt og er karakteranalytiker og psykomotorisk fysioterapeut. Hun har en mastergrad i psykisk helsearbeid, arbeider i privat praksis og er veileder (universitetslektor) for videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet.