Den karakteranalytiske utdanningen

Den karakteranalytiske utdanningen består av til sammen 4 år med seminarer (2 år Grunnseminar + 2 år Videregående seminar) sammen med 200 timer læreanalyse og 180 timer veiledning.

Læreanalysen er grunnleggende i den karakteranalytiske utdanningen. Den skal gi kandidaten mulighet til å oppleve seg selv som deltager i en terapeutisk dialog, og til å utvikle seg selv (sin egen karakter) slik at hun/han blir i stand til bruke sine egne opplevelser (sin egen subjektivitet) i terapisituasjonen til pasientens beste.

Veiledningen skal hjelpe kandidaten til integrering av egen erfaring som psykoterapeut med erfaringene i læreanalysen og erfaringene fra seminarundervisningen. I veiledningen arbeides det med de ulike posisjonene i psykoterapi – den autentiske, den empatiske og den reflekterende/observerende (terapeutposisjonen, klientposisjonen og den tredje posisjonen). Dette gjøres både verbalt og ikkeverbalt.

Seminarene består av grunnseminaret over 2 år (200 timer) og det videregående seminaret over 2 år (180 timer).

Grunnseminaret gir en innføring i karakteranalysen sammen med det teoretiske grunnlaget for den moderne karakteranalysen i dag. Undervisningen består dels av teoridrøftelser og delvis av praktiske øvelser.

Grunnseminaret er organisert i 5 moduler:

Modul 1: Innføring i karakteranalytisk psykoterapi, 80 timer
Modul 2: Karakteranalytisk gruppeprosess og terapi, 20 timer
Modul 3: Relasjons- og kroppsorientert utviklingspsykologi, 30 timer
Modul 4: Diagnostikk og behandling av alvorlige psykiske lidelser, 40 timer
Modul 5: Psykosomatikk og helsepsykologi, 30 timer

I det videregående seminaret er arbeid med kandidatenes egne behandlinger den gjennomgående arbeidsformen. Dette skjer ved at kandidatene kroppslig framstiller pasienter og utsnitt fra terapier (ved imitasjon), og utarbeider skriftlige sammendrag av terapier og referater fra terapitimer. Når en pasient framstilles kroppslig får deltagerne prøvd ut ulike terapeutiske alternativer og intervensjoner, så som grader av nærhet/avstand, kroppslige posisjoner, ansiktsuttrykk, stemme og verbale utsagn.

Les mer:
Fagplan