Etisk reglement

Etisk reglement for Norsk karakteranalytisk institutt

§1 Formål

Formålet med reglementet er å sørge for at medlemmer ved Norsk karakteranalytisk institutt (NKI), organer ved NKI og NKIs ansatte har en høy etisk standard i alt sitt arbeide.  I tillegg skal reglementet sørge for at NKI har rutiner for klager og varsling samt oppfølging av disse.

§2 Verdier og forpliktelser

Sentrale etiske verdier for NKI er åpenhet, tillit, ansvarlighet og respekt. Disse verdiene skal være synlig i arbeidet medlemmer ved NKI utfører og i virksomhetens arbeid forøvrig.

Medlemmer ved NKI er forpliktet av de etiske standarder som gjelder for sine respektive yrkesorganisasjoner, uavhengig av faktisk medlemskap.

§3 Målsetning

NKI og dets medlemmer skal ha en høy etisk standard.  Dette betyr at man i alt arbeid skal vise en reflektert holdning til etiske spørsmål og verdier. Medlemmer og arbeidstakere ved NKI skal utvise en tydelig rolleforståelse preget av åpenhet, tillit, ansvarlighet og respekt.

NKIs utvalg og styre har et særskilt ansvar for å legge til rette for at etiske perspektiver i terapiforløp, utdanning, veiledning, læreanalyse og organisasjonsdrift ivaretas på en hensiktsmessig måte.

§4 Klager

Med klager menes i dette tilfellet problemstillinger knyttet til medlemmers utførelse av en gitt rolle (eller flere roller). Disse rollene kan være (listen er ikke utfyllende):

 • Terapeut
 • Veileder
 • Læreanalytiker
 • Lærer
 • Leder eller medlem av styre og utvalg

Temaer det kan klages på kan være et bredt spekter av handlinger. Følgende liste er eksemplifiserende, men ikke uttømmende:

 • Uønsket seksuell atferd
 • Bruk av illegale rusmidler eller/og uheldig bruk av legale rusmidler
 • Privatisering av terapi-, veileder- eller læreanalyserelasjoner
 • Habilitet
 • Korrupsjon

§5 Varsling

Varsling omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold ved virksomheten til noen som kan gjøre noe med det. Arbeidstaker defineres som alle som er ansatt, innleid eller på annen måte utfører betalt arbeid for NKI. Arbeidstakere oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold, da dette kan bidra til å utvikle NKI positivt.

For arbeidstakere ved NKI er det en rett å varsle i de tilfeller hvor annen påpeking av kritikkverdige forhold ikke har ført fram. Ved tilfeller hvor det gjelder kriminelle forhold eller fare for liv og helse, har ansatte en plikt til å varsle.

Varsling skal være forsvarlig og følge retningslinjene i gjeldende reglement. Før arbeidstaker går til det skritt å varsle anbefales varsler på det sterkeste å kontakte relevante tilsynsmyndigheter og/eller advokat for støtte og veiledning.

Varsling kan gjelde et bredt omfang av hendelser. Følgende liste er ikke ment å være uttømmende, men eksemplifiserende:

 • Korrupsjon
 • Habilitet
 • Brudd på virksomhetens verdier, vedtekter og reglementer
 • Brudd på alminnelig oppfatning av hva som er faglig eller etisk forsvarlig

§6 Saksbehandling av klager

Klager rettes skriftlig til organisasjonssekretær eller/og styreleder. NKI skal ha egnede måter å klage på som sikrer at ingen andre enn organisasjonssekretær og styreleder initialt har tilgang til klagen. Det er ikke adgang til å klage anonymt.

I situasjoner hvor organisasjonssekretær eller styreleder er omfattet av klagen er den aktuelle personen å anse som inhabil. I fall begge parter er inhabil skal styret umiddelbart varsles og styret selv skal oppnevne minimum 2 personer som får ansvar for videre saksbehandling. All saksbehandling skal dokumenteres skriftlig.

Alle klager vil bli behandlet konfidensielt. Det er en målsetning at færrest mulig skal være involvert i saksbehandlingen. De som er involvert i saksbehandlingen har taushetsplikt. Innklagede vil anses som relevant part i klagen og det skal sørges for at innklagede så raskt som hensiktsmessig mulig får innsyn i klagen.

Klager skal få en rask tilbakemelding fra mottaker av klagen. Denne tilbakemeldingen skal inneholde en bekreftelse på at klagen er mottatt og, hvis mulig, en første vurdering av videre saksgang. Både klager og innklagede skal få rimelig tid til å gi tilbakemelding på videre saksgang før saken går videre.

Videre saksgang etter dette vil i stor grad avhenge av klagens innhold. Viktige elementer å ivareta i den videre saksganger er mulighet for gjensvar fra innklagede (både på innholdet i klagen og på videre saksgang) samt klagers og innklagedes integritet og verdighet. Saksbehandlingen skal inngi tillit til prosessen og utfallet av saksbehandlingen.

Det vil være tilfeller hvor videre saksbehandling av en klage vil være konfidensielt også overfor klager. Klager skal i så fall orienteres om dette så tidlig så mulig.

Alle klagesaker skal, når de er avsluttet, evalueres av relevante parter med henblikk på å utvikle virksomheten og lære av det inntrufne. All dokumentasjon knyttet til saksbehandlingen skal arkiveres og det skal skrives et sluttnotat hvor konklusjonen på saksbehandlingen framkommer.

§7 Saksbehandling av varsler

Varsling rettes skriftlig til organisasjonssekretær eller/og styreleder, eventuelt kontaktes nevnte personer for å avtale muntlig varsling. Varsling kan i spesielle tilfeller gjøres til relevante tilsynsmyndigheter. NKI skal ha egnede måter å varsle på som sikrer at ingen andre enn organisasjonssekretær og styreleder har tilgang til varslingen.

Varsling kan gjøres anonymt. Det understrekes at anonym varsling kan føre til lengre saksbehandlingstid og en større risiko for at dokumentasjonen er for svak til at saken kan behandles.

I situasjoner hvor organisasjonssekretær eller styreleder er omfattet av varslingen er den aktuelle personen å anse som inhabil. I fall begge parter er inhabil skal styret umiddelbart varsles og styret selv skal oppnevne minimum 2 personer som får ansvar for videre saksbehandling. All saksbehandling skal dokumenteres skriftlig.

All varsling vil behandles konfidensielt. Hvordan dette skal sikres må avklares tidlig i saksbehandlingen. Det er en målsetning at færrest mulig skal være involvert i saksbehandlingen. De som er involvert i saksbehandlingen har taushetsplikt. Varsler skal, hvis aktuelt, få mulighet til å være anonym overfor den det varsles om hvis det er mulig og ønskelig.

Varsler skal få en rask tilbakemelding fra de(n) som saksbehandler varselet. Denne tilbakemeldingen skal inneholde både en bekreftelse på mottatt varsling og et første forslag til videre saksgang. Varsler skal gis en rimelig tidsfrist til å respondere på forslag til videre saksbehandling. All saksbehandling skal skriftliggjøres.

Hvis vurderingen hos de som saksbehandler varselet er at varselet er feilaktig skal varsler orienteres om dette så raskt som mulig. I slike tilfeller skal denne vurderingen prøves overfor relevant offentlig tilsynsmyndighet.

Videre saksgang i en varsling vil i stor grad avhenge av varslingens innhold. Sentralt i saksbehandlingen er å sikre objektivitet, ryddighet og tillit til saksbehandlingen. Varsler skal så langt det er mulig og rimelig, holdes løpende orientert om saksbehandlingen. I de tilfeller hvor varslingen kan få konsekvenser for ansatte ved NKI, skal også disse holdes orientert der det er mulig og hensiktsmessig.

Det vil være tilfeller hvor videre saksbehandling av et varsel vil være konfidensielt også overfor varsler. Varsler skal i så fall orienteres om dette så tidlig så mulig.

Ved tilfeller av varsling har organisasjonssekretær og/eller styreleder et ansvar for å sørge for at varslingen i så liten grad som mulig får negative konsekvenser for arbeidsmiljøet ved NKI.

Den som gir et varsel om reelle avvik som må rettes opp, skal gis honnør for å ha bidratt til en positiv utvikling av NKI. De(n) ansvarlige for saksbehandlingen er også ansvarlig for at varsler følges opp på en hensiktsmessig og god måte.

Varsler har et rettslig vern mot gjengjeldelse. Dette betyr at varsling aldri får den konsekvens at arbeidstaker mister sitt arbeid eller blir nektet videre arbeid grunnet varslingen. Varsler skal heller ikke på noen annen måte oppleve at varsling får negative konsekvenser for sin rolle ved NKI. Hvis varsler opplever at dette ikke er tilfellet, må enten de ansvarlige for saksbehandlingen eller/og organisasjonssekretær eller/og styreleder gis beskjed om dette på hensiktsmessig måte.

Alle varslinger skal, når de er avsluttet, evalueres av relevante parter med henblikk på å utvikle virksomheten og lære av det inntrufne. Alle dokumenter knyttet til saksbehandlingen skal arkiveres og det skal utarbeides et sluttnotat om saksbehandlingen.

§8 Videreformidling av klager og varsler

I alle tilfeller hvor klager og varsler vurderes å være et mulig brudd på norsk lov, skal saken oversendes til relevante myndigheter så raskt som mulig. Terskelen for å oversende slike saker skal være lav. De(n) som har ansvaret for saksbehandlingen av de(n) aktuelle saken(e) har ansvaret for slik oversendelse.

I klagesaker som ikke anses som et brudd på norsk lov, men hvor det er vurdert å foreligge et mulig brudd på fagetiske retningslinjer og medlemmet er medlem i relevant yrkesorganisasjon, oversendes saken etisk komite i medlemmets respektive yrkesorganisasjon. Terskelen for å oversende slike saker skal være lav. De(n) som har ansvaret for saksbehandlingen av de(n) aktuelle saken(e) har ansvaret for slik oversendelse.

§9 Eksklusjon

Styret selv vil ekskludere medlemmer av NKI i de tilfeller hvor de er fratatt autorisasjonen av Statens helsetilsyn grunnet en tilsynssak. Medlemmer som opplever å bli fratatt autorisasjonen på slikt grunnlag plikter å melde til enten organisasjonssekretær eller/og styreleder om dette. Denne formen for eksklusjon kan ikke påklages.

Styret selv kan ekskludere medlemmer hvis medlemmet har vist svært sviktende dømmekraft i sin rolleutøvelse og det ikke vurderes som hensiktsmessig eller mulig å iverksette korrigerende tiltak.

Hvis det i dette tilfellet ikke har vært en (eller flere) forutgående klagesaker knyttet til vedkommende, må styret selv sørge for at det er en forutgående prosess før eksklusjon som sikrer de samme krav til saksbehandling som er definert under §6 i dette reglementet. Denne formen for eksklusjon kan påklages. I slike saker skal styret selv sørge for at medlemmet har mulighet til en nøytral og saklig klagebehandling.