Retningslinjer for utdanningsvirksomheten

Den Karakteranalytiske utdanningen

Opptak:

Opptak til den karakteranalytiske utdanningen kan søkes av psykologer og leger godkjent i Norge. Det forutsettes at kandidatene på grunn- og videregående-seminaret har en arbeidssituasjon der en kan praktisere psykoterapi. Under utdanningen forutsettes det at kandidatene får erfaring i intensiv karakteranalyse. Dette innebærer å ha pasienter minimum to adskilte timer pr. uke over lengre tid og i utgangspunktet at det er ikke er avtalt noe slutt-tidspunkt. Det forutsettes minimum to slike forløp i løpet av utdanningen, de bør starte opp under grunnseminaret og foregå under karakteranalytisk veiledning. Det forutsettes også at man har to års klinisk praksis som psykolog eller lege. Søknad sendes skriftlig, vedlagt vitnemål og attester, til Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Retningslinjer for vurdering av kandidaters progresjon

GENERELT
Kandidatens progresjon i utdannelsen vurderes jevnlig. For å bli godkjent karakteranalytiker må de ulike trinnene i utdannelsen godkjennes av instituttet. Vurderingen vil blant annet basere seg på kandidatens utvikling og egnethet. Instituttet kan, basert på sine vurderinger, terminere kandidatens utdannelse før den er fullført.

OPPTAK
Intervju/samtale med representant for utdanningsutvalget (UU) før oppstart for avklaring av evt spørsmål, og for vurdering av egnethet for utdannelsen. Intervju redegjøres for i UU ved vurdering av søknad. Når søknad og intervju er vurdert av UU blir søker informert om opptak eller avslag.

UNDERVEISVURDERINGER
Veiledermøte avholdes tre ganger i løpet av grunnseminaret, ved oppstart, midtveis og mot avslutning, hvor kandidatenes utvikling og eventuelle utfordringer drøftes.

RUTINER VED TVIL OM EGNETHET
Ved tvil om en kandidats egnethet/progresjon hos veileder og/eller seminarleder avtales snarlig et møte mellom veileder, evt tidligere veileder (-e), seminarleder og en representant for utdanningsutvalget, hvor saken drøftes. Kandidaten får tilbakemelding om møtet, og informeres dersom noe må endres for å få utdannelsen godkjent. Forsterket veiledning kan være et aktuelt tiltak. UU-representant har ansvaret for å gi tilbakemelding til kandidaten etter møtet.

UNDERVEISVURDERING SEMINARER
Ved oppstart, midtveis og ved avslutning møter representant for utdanningsutvalget seminargruppen. Det vil da være anledning til å drøfte forhold som evt bør endres.

RUTINER VED VANSKER I SEMINAR/VEILEDNING
Kandidaten har anledning til og ansvar for å ta opp forhold som oppfattes vanskelige/utilfredsstillende i veiledningen og på seminaret. Ettersom dette kan være vanskelig for kandidaten, påhviler det veileder og seminarleder å være lydhør for det som bringes opp. Dersom det ikke lykkes å overkomme vanskene, er det ønskelig at kandidaten melder dette til utdanningsutvalget.

Innhold og omfang:

1. 4 år teoretisk-praktisk psykoterapiseminar på i alt 380 timer.

Seminarene består av:

a) to-årig grunnseminar, 200 undervisningstimer
b) to-årig videregående seminar, 180 undervisningstimer

Hvert av seminarene godkjennes med maksimalt 20 timer fravær.

2. Læreanalyse

Læreanalysen skal foregå parallelt med seminarer og veiledning.

Læreanalysen skal være av langvarig og gjennomgripende art, skal være på minst 200 timer og ha en frekvens på minst to ganger pr. uke. Det forutsettes en sammenhengende læreanalyse.

Læreanalytiker skal attestere timeantall, frekvens og hvorvidt behandlingen har vært kontinuerlig og ført frem til en naturlig avslutning. Læreanalysen kan ikke være trygdefinansiert.

3. Veiledning

Veiledningen skal ordinært ha en frekvens på minst en time ukentlig eller en dobbelttime hver 14 dag. Frekvensen kan fravikes noe når geografiske hensyn tilsier dette.

Det kreves i alt 180 timer veiledning.

60 timer skal være tilknyttet grunnseminaret og skal gis av godkjent veileder for grunnseminar. Disse 60 timene kan være individuell veiledning eller veiledning i grupper på maksimalt 4 deltakere.

De resterende 120 timene skal gis av godkjent veileder for den karakteranalytiske utdanningen, og skal være individuell veiledning.

Veileder skal være en annen enn læreanalytiker, og det kreves to ulike veiledere i løpet av utdanningen. Veiledning under 20 timer godkjennes ikke. Dersom geografiske eller andre hensyn tilsier det, kan også planlagt bolkvis veiledning godkjennes. Bruk av bolkvis veiledning på videregående seminar må forhåndsgodkjennes av utdanningsutvalget.

Veiledningen skal omfatte alle faser i psykoterapiprosessen. Veiledningen skal omfatte minst tre pasientbehandlinger, der minst to av dem er intensive karakteranalyser.

Kandidaten utarbeider to korte beskrivelser med refleksjoner – hver på 2-4 sider – over to veiledede psykoterapiforløp. Veileder bekrefter disse som legges ved søknad om godkjenning som dokumentasjon.

Veileders bekreftelse på veiledningsforløpet skal inneholde en kort beskrivelse av veiledningens form og innhold i tillegg til bekreftelse på antall timer, frekvens og at minst tre pasientbehandlinger har vært tema i veiledningen.

Psykologer som skal bruke den karakteranalytiske utdanningen til spesialisering må følge Norsk psykologforenings bestemmelser om veiledning: www.psykologforeningen.no/kurs-og-utdanning/veiledning/krav-til-veiledning.

Godkjenning

Søknad om godkjenning av den karakteranalytiske utdanningen sendes instituttet skriftlig, vedlagt attester fra læreanalytiker og veileder sammen med bekreftelse på fullført grunn- og videregående seminar. Rapportene over veiledede pasientbehandlinger skal også legges ved. Utvalget for kandidat- og lærerutdanningen (utdanningsutvalget) ved instituttet innstiller til styret når innsendt søknad med nødvendig dokumentasjon foreligger. De skriftlige rapportene over to veiledede psykoterapiforløp makuleres av diskresjonshensyn etter at utvalget har lest dem. Endelig godkjenning skjer i styret.

Søknad om godkjenning skal sendes instituttet senest et (1) år etter at siste utdanningsrelaterte aktivitet er avsluttet. Kandidater som ikke gjør det innen dette året, mister muligheten til å få utdanningen godkjent.

Søknad om medlemskap i instituttet og opptak i program for veiledere og lærere

Kandidaten kan søke om medlemskap i instituttet/opptak i «program for veiledere og lærere» samtidig som utdanningen søkes godkjent. Dersom kandidaten ikke gjør det, skal søknad om medlemskap/opptak i «program for veiledere og lærer» sendes instituttet senest 6 mnd (1/2 år) etter at utdanningen ble godkjent.»

Grunnseminar

Instituttet tar opp kandidater som kun ønsker å fullføre grunnseminaret. Opptakskravet er det samme som til den karakteranalytiske utdanningen.

I tillegg til deltakelse i grunnseminaret kreves 60 timers veiledning på egen psykoterapeutisk praksis ved veileder godkjent av instituttet. Veiledningen kan være individuell eller i grupper på maksimalt fire deltakere.