Retningslinjer

Program for veiledere og lærere

1. Opptak

Kandidater som har fått godkjent den karakteranalytiske utdanning kan søke om å bli tatt opp i veileder- og lærerprogrammet. Søknaden sendes utdanningsutvalget som innstiller for instituttstyret.

2. Godkjenning som veileder i grunnseminaret

Kandidater som er tatt opp i veileder- og lærerprogrammet er godkjent som veiledere i grunnutdanningen.

3. Program

A) Karakteranalytisk praksis

Det kreves karakteranalytisk terapipraksis i minst to år etter godkjent utdanning. Denne praksis skal omfatte intensive terapier og ha et omfang på minst 800 terapitimer.

B) Veiledningspraksis

Det kreves praksis med karakteranalytisk veiledning. Denne praksis må omfatte minst 60 timer individuell veiledning eller 100 timer gruppe/miljø veiledning. Det kan være

1) veiledning av kandidater i grunnutdanningen
2) veiledning av psykologer og leger i spesialistutdanning
3) veiledning av alle typer helse- og sosialpersonell
4) veiledning i institusjoner, organisasjoner og bedrifter

Det anbefales at medlemmer etablerer gjensidige veiledergrupper eller søker veiledning på veiledningspraksis.

C) Veileder- og lærerseminar

Det kreves seminardeltagelse på 60 timer. Dette omfatter godkjent deltagelse i veilederseminar med minst 32 timer (16+16 timer), seminar om læreanalyse (8 timer) og minimum 2 lærerseminarer (20 timer)

D) Skriftlig arbeid

Det kreves et godkjent skriftlig arbeid innen instituttets fagområde. Arbeidet må bygge på egen karakteranalytisk praksis og/eller annet karakteranalytisk arbeid/materiale. Arbeidet kan ha form av en spesialistoppgave, en tidsskriftartikkel eller en faglig argumentasjon i et mindre format.

4. Godkjenning som veileder og læreanalytiker i den karakteranalytiske utdanningen

Søknad om godkjenning som veileder og læreanalytiker sendes styret tidligst 2 år og senest 5 år etter opptak i programmet. Når særlige hensyn tilsier det, kan enkelte av kravene fravikes og/eller søknader behandles mer enn 5 år etter opptak i programmet.

5. Vedlikehold av godkjenning som veileder og læreanalytiker

Godkjenninger søkes vedlikeholdt hvert femte år. Det kreves karakteranalytisk praksis, deltakelse i minst 3 av de årlige lærerseminarene og 70 timer vedlikeholdsaktivitet i tillegg til lærerseminarer).

Som vedlikeholdsaktivitet gjelder:
– Veiledning av kandidater
– Læreanalyse av kandidater
– Undervisning
– Styrearbeid, utvalgsarbeid eller annet arbeid knyttet til instituttets faglige arbeid
– Deltagelse i Instituttets og Forums øvrige aktuelle seminarer
– Annen karakteranalytisk veiledning

Når særlige hensyn tilsier det, kan godkjenningen forlenges ut over fem år selv om alle vedlikeholdskravene ikke er oppfylt.

Søknad om godkjenning av vedlikehold rettes til instituttstyret. Send søknad til kontor@karakteranalyse.no