Hvem passer utdanningen for?

Den karakteranalytiske utdanningen passer for deg som ønsker å utvikle deg som terapeut og som er opptatt av følelser, kropp og det mellommenneskelige samspillet i terapirommet. Mer spesifikt vektlegger utdanningen et fokus på det affektive, kommuniserende, nonverbale samspillet i den terapeutiske dialogen og på kroppsbaserte aspekter ved kliniske fenomener.

Du har kanskje allerede gjennomført eller vurderer en fordypning i emosjonsfokusert terapi, sensorimotorisk psykoterapi, korttidspsykodynamisk psykoterapi eller liknende? Hvorfor ikke velge en spesialisering som inkluderer mye av det samme tankegodset i en helhetlig, vital og relasjonsorientert drakt?

Den karakteranalytiske utdanningen står i en særnorsk psykoanalytisk tradisjon med historiske røtter tilbake til Wilhelm Reich sitt opphold i Norge fra 1935-1939. Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI) ble etablert i 1999 for å bevare og videreutvikle denne tradisjonen og utdanne leger og psykologer i karakteranalytisk psykoterapi.

Den moderne karakteranalysen henter inspirasjon fra teori og forskning fra psykoanalyse, utviklingspsykologi, kroppsorientert psykoterapi, fenomenologi, nevropsykologi, traume- og dissosiasjonsteori mm. Utdanningen er delt opp i et toårig grunnseminar og et toårig videregående seminar. Grunnseminaret kan gjennomføres uavhengig av videregående seminar, men det er den 4-årige karakteranalytiske utdanningen som gir grunnlag for spesialiteten i psykoterapi (Norsk Psykologforening).

I det terapeutiske arbeidet var Reich opptatt av å «lese det emosjonelle uttrykket» til pasienten og mente at psykiske lidelser kommer til uttrykk i hele personens væremåte. Dette avspeiles i utdanningens vektlegging av formuttrykk og praktiske øvelser som fremmer evnen til å fange opp uuttalte aspekter ved pasienten og det som skjer i terapirommet.

Arbeidet med den karakteranalytiske utdannings- og veiledningsmodellen går som en rød tråd gjennom utdanningen. Kandidatene legger frem pasienter ved bruk av imitasjon og vi øver opp evnen til å avlese pasientens affekter, indre konflikter, relasjonelle behov, dissosiative fenomener, iscenesettelser av pasientens tilknytningserfaringer etc. gjennom hvordan disse nonverbalt uttrykkes i karakteren.

Vi benytter rollespill der du som terapeut får muligheten til å få direkte tilbakemeldinger på din terapeutrolle innenfor trygge rammer. Opplevelsen av å innta pasientens karakter (ved å stå, gå, imitere pasienten etc.) gir deg en unik inngang til å komme i et direkte erfaringsforhold med pasientens indre livsverden. Du vil erfare at du får tilgang til informasjon og terapeutiske muligheter som ofte unndras oppmerksomhet gjennom verbal presentasjon av pasienter. Undervisnings- og veiledningsmodellen speiler således den kliniske virkeligheten slik den erfares i din hverdag. Det praktiske arbeidet med imitasjon og rollespill danner utgangspunkt for refleksjon og utforskning av terapeutiske dilemmaer.

Du vil erfare at det kliniske blikket ditt skjerpes og at du vil få et større repertoar å spille på i din kliniske hverdag. Dette gjelder spesielt evnen din til å forstå og skape mening rundt nonverbale, kroppslige og uformulerte fenomener i den terapeutiske dialogen. Utdanningen skjerper slik blikket for de kliniske fenomenene som først og fremst kan uttrykkes gjennom nonverbale kanaler. Dette er sentralt ved alle psykiske lidelser, men særlig viktig ifbm. alvorlig psykopatologi, dissosiative lidelser, traumelidelser, spiseforstyrrelser og psykosomatiske tilstander.

Kan dette være noe for deg?

Vi håper å høre fra deg!

Søknad via nettsiden på karakteranalyse.no/soknadsskjema-for-den-karakteranalytiske-utdanningen