Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK KARAKTERANALYTISK INSTITUTT

1. Formål

Formålet med instituttet er å drive faglig utviklingsarbeid og utdanning innen karakteranalyse. Instituttet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta medlemmenes interesser overfor statlige myndigheter og andre organer hvor dette er relevant.

Dette skal skje blant annet gjennom
a) utvikling, gjennomføring og godkjenning av den karakteranalytiske utdanningen, herunder godkjenning av læreanalytikere og veiledere,
b) utvikling og gjennomføring av annen utdanning og undervisning,
c) etterutdanning av instituttets læreanalytikere og veiledere,
d) annen faglig virksomhet som tilrettelegging av bibliotek og arkiv, forskning og utviklingsarbeid samt publisering.
e) sosiale møtearenaer med et faglig fokus (fagmøter)

2. Medlemskap

Enhver som er kandidat på den karakteranalytiske utdanningen eller har fullført denne, kan søke om medlemskap ved Norsk Karakteranalytisk institutt. Medlemskap godkjennes av Medlemsutvalget etter søknad.

Kontingenten for medlemskapet vedtas av Generalforsamlingen. Styret kan årlig justere kontingenten innen rimelighetens grenser.

Opphør av medlemskap skjer ved skriftlig utmelding. Styret utarbeider forslag til etiske retningslinjer for medlemmer ved Norsk Karakteranalytisk institutt som godkjennes av Generalforsamlingen.

3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er instituttets høyeste myndighet og avholdes hvert 3. år innen det aktuelle årets første kvartal. Instituttets medlemmer har møterett. De av instituttets medlemmer som møter, har tale-, forslags- og stemmerett. Det skal sendes melding om tid og sted senest to måneder i forveien.

Generalforsamlingen fastsetter “Vedtekter for Norsk karakteranalytisk institutt”. Slike vedtak gjøres med ¾ flertall. Andre vedtekter og retningslinjer som Generalforsamlingen skal vedta, gjøres med ⅔ flertall. Alle andre saker i Generalforsamlingen vedtas med simpelt flertall.

Saker medlemmene ønsker å fremme for generalforsamlingen skal være styret i hende senest 6 uker før fastsatt generalforsamling. Endelig dagsorden med forslag til vedtak, samt styrets beretning sendes ut senest fjorten dager før generalforsamlingen avholdes.

Som et minimum skal Generalforsamlingen når den samles gjøre følgende:

 • Velge styreleder, 4 medlemmer til styret, vararepresentant(er), revisor og valgkomité. Valgkomiteen innstiller til disse valgene.
 • Godkjenne styrets beretning.
 • Fastsette honorar for styreleder og eventuelt for resten av styret.

4. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes om ¼ av medlemmene ønsker det, eller om styret ønsker det.

Det skal være minst 2 ukers varsel ved innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling skal være medlemmene i hende senest en uke før ekstraordinær generalforsamling.

5. Styret

Styret er instituttets utøvende organ og har det overordnede ansvaret for at driften av instituttet er i henhold til lov, formål, vedtekter og retningslinjer.

Det består av fem medlemmer og minimum ett varamedlem. Et flertall av styrets medlemmer, inkludert styreleder, skal være godkjente veiledere og læreanalytikere eller opptatt i veileder- og lærerprogrammet.

Styrets oppgaver er som et minimum:

 • Å selv velge en nestleder til styret for styreperioden blant styrets ordinære medlemmer.
 • Å selv velge medlemmer til utdanningsutvalget, medlemsutvalget og andre utvalg som direkte svarer til styret. Leder av utvalgene velges separat fra resten av utvalget.
 • Styret selv fastsetter honorar for ledere av underliggende organer og eventuelt for utvalg som helhet.
 • Styret selv har ansvar for at den daglige driften av instituttet ivaretas.
 • Styret selv har ansvar for instituttets økonomi. Dette inkluderer å godkjenne budsjett for instituttet, sørge for forsvarlig bokføring og at regnskapet blir revidert av autorisert revisor. Styret selv godkjenner regnskap etter at det er revidert av revisor.
 • Styret selv godkjenner retningslinjer, fagplaner og andre overordnede styringsdokumenter.
 • Styret er klageorgan for direkte underliggende organer ved instituttet.

Styrets leder og daglig leder hver for seg har signaturrett og prokura.

Nestleder overtar styreleders verv ved styreleders forfall. Ved varig forfall skal det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling innen 4 måneder for valg av ny styreleder. Er det mindre en 6 måneder til neste ordinære generalforsamling velges ny styreleder ved ordinær generalforsamling.

Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede, gitt at et flertall av disse medlemmene er godkjente veiledere og læreanalytikere eller opptatt i veileder- og lærerprogrammet. Gitt stemmelikhet i styret, har styreleder dobbeltstemme.

6. Medlemsutvalget

Medlemsutvalget har ansvar for all medlemsaktivitet ved instituttet som ikke angår utdanningen og for å tilrettelegge for slik aktivitet. Dette inkluderer som et minimum:

 • Arrangere fagmøter for medlemmer og andre interesserte.
 • Oppdatere og vedlikeholde instituttets bibliotek.
 • Ansvar for å godkjenne søknader om medlemskap.
 • Stimulere og legge til rette for forsknings- og publiseringsaktivitet blant medlemmene.
 • Innenfor økonomiske rammer gitt av styret har utvalget selv budsjettansvar for all medlemsaktivitet ved instituttet.

Medlemsutvalget består av fem medlemmer ved Norsk karakteranalytisk institutt. Et flertall av disse medlemmene skal ha fullført den karakteranalytiske utdanningen.

Utvalget er vedtaksdyktig når minimum 3 av de tilstedeværende medlemmene har fullført den karakteranalytiske utdanningen. Gitt stemmelikhet har leder av utvalget dobbeltstemme.

7. Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av all utdanning ved instituttet. Dette inkluderer som et minimum:

 • Ansvar for utarbeidelse av fagplaner og retningslinjer for all utdanning på instituttet.
 • Ansvar for godkjenning av all utdanning på instituttet.
 • Ansvar for opptak til all utdanning på instituttet.
 • Ansvar for å engasjere lærere ved instituttet, inkludert honorar og arbeidsbetingelser for disse, samt egnede lokaler og utstyr til undervisningen.
 • Ansvar for planlegging av undervisningen.
 • Innenfor økonomiske rammer gitt av styret har utvalget selv budsjettansvar for all utdanning ved instituttet.

Utdanningsutvalget består av fem medlemmer og minimum ett varamedlem. Et flertall av utvalgets medlemmer skal være godkjente veiledere og læreanalytikere eller opptatt i veileder- og lærerprogrammet. Ett av utvalgets medlemmer skal være kandidat ved instituttet.

Utdanningsutvalget er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede, gitt at et flertall av disse medlemmene er godkjente veiledere og læreanalytikere eller opptatt i veileder- og lærerprogrammet. Gitt stemmelikhet i utvalget, har utvalgsleder dobbeltstemme.

8. Sekretariatet

Sekretariatet har ansvar for den daglige driften av Norsk karakteranalytisk institutt. Sekretariatet ansettes av styret og rapporterer til styret. Styreleder forvalter arbeidsgiveransvaret overfor sekretariatet. Styret selv gir nærmere instruks om sekretariatets rammer og ansvarsområder.

9. Fond

Instituttet kan avsette midler økonomiske midler som skal bidra til å fremme instituttets formål.

Styret selv har ansvar for å utarbeide retningslinjer for bruk av fond, inkludert opprettelsen av et utvalg/styre som har ansvar for å følge opp nevnte retningslinjer. Generalforsamlingen skal godkjenne disse retningslinjene.

10. Oppløsning av Norsk karakteranalytisk institutt

Generalforsamlingen kan vedta å oppløse Norsk Karakteranalytisk institutt ved ¾ flertall av tilstedeværende medlemmer. Et slikt vedtak må bekreftes med ¾ flertall av tilstedeværende medlemmer på en påfølgende Generalforsamling. Påfølgende Generalforsamling kan ikke holdes nærmere enn 3 måneder etter første Generalforsamling.

Ved en nedleggelse vil instituttets midler tilfalle det formål eller organisasjoner som Generalforsamlingen ved begge anledninger har gitt sin tilslutning til. Denne tilslutningen gis også ved ¾ flertall.

Vedtatt generalforsamling 12.03.2020
Sist oppdatert på ekstraordinær generalforsamling 26.08.2021