Annen relevant litteratur

Oppdatert mars 2015

ANNEN RELEVANT LITTERATUR

Den norske karakteranalytiske tradisjon

Braatøy, T. (1954). Fundamentals of psychoanalytic technique. New York: John Wily & Sons. (Kopi av enkelte kapiteler, Karakteranalytisk Institutt.)

Faleide, A., Grønseth, R. & Urdal, B. (Red.). (1975). Det levande i muskelpanseret. Oslo: Universitetsforlaget. (Ny utgave 2007 med etterord av Asbjørn Faleide)

Faleide,A ., Grønseth, R., & Grønseth, E. (Red.). (1991). Karakteranalytisk vegetoterapi. I kjølvannet av Wilhelm Reich. Oslo: Spartacus Forlag.

Grønseth, R. (1991). Eksistensiell karakteranalytisk vegetoterapi. I A. Faleide, R. Grønseth, & E. Grønseth (Red.), Karakteranalytisk vegetoterapi. I kjølvannet av Wilhelm Reich (ss. 195-230). Oslo: Spartacus forlag.

Haavardholm Borger (1975). Kontaktfunksjonen i psykoterapi. I Faleide, Grønseth, Urdal: Det levande muskelpanseret. Oslo: Universitetsforlaget.

Killingmo, B. (2007). Relasjonsorientert karakteranalyse: En posisjon i dagens psykoanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, 125-131.

Phillipson, T. (1951). Identifiseringsprosessens betydning og mekanisme. Impuls. 1-2, 1-4.
(Kopi: Karakteranalytisk Institutt)

Reich, W. (1949/1972). Character analysis. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Schjelderup, H. (1941/1988). Nevrosene og den nevrotiske karakter. Oslo: Universitetsforlaget.

Sletvold, J. (1996) Harald Schjelderup og de analytiske metoder. Notat. Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Sletvold, J. (1996). Character Analysis – The basis of bodypsychotherapy.
Et av flere kongressforedrag om Reichs karakteranalyse. Notater. Norsk Karakteranalytisk Institutt

Strand, N. H. (1991). På vei mot en «global teori». Konsekvent karakteranalyse, vegetoterapi og akupunktur. I A. Faleide, R. Grønseth, & E. Grønseth, E. (Red.), Karakteranalytisk vegetoterapi. I kjølvannet av Wilhelm Reich (ss. 159-182). Oslo: Spartacus Forlag.

Raknes, O. (1970). Wilhelm Reich and Orgonomy. Oslo: Universitetsforlaget.

Annen karakteranalytisk litteratur

(Bøker med egne kapitler om karakteranalyse og/eller drøfting av karakteranalyse, )

Gullestad, S. E. & Killingmo, B. (2013). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave.

Josephs, L. (1995). Balancing empathy and interpretation. Relational character analysis. Northvale, NJ and London: Jason Aronson inc.

Kernberg, O. F. (1984). Severe personality disorders. Psychotherapeutic strategies. New Haven: Yale University Press.

Schafer, R. (1983). The analytic attitude. New York: Basic books.

Spezzano, C. (1993). Affect in Psychoanalysis. A Clinical Synthesis. Hillsdale, NJ and London: The Analytical Press. Særlig: Part IV. The technical implications of affect theory.

Relasjonell psykoanalyse

Aron, L. and Starr, K. E. (2013). A Psychotherapy for the People. Toward a Progressive Psychoanalysis. London-New York: Routledge Taylor & Francis Group.
(Bred – kulturell, politisk, religiøs – dokumentasjon og drøfting av psykoanalysens utvikling. Argumenterer sterkt for at den historisk konstruerte motsetningen mellom psykoanalyse og psykoterapi må dekonstrueres)

Aron, L. (1996). A meeting of minds. Mutuality in psychoanalysis. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
(Sentral tekst om utviklingen av det relasjonelle perspektiv)

Bromberg, P.M. (2011). Awakening the Dreamer. Clinical Journeys. New York – London Routledge Taylor & Frances Group.
( Bromberg presenterer sin forståelse av dissosiasjon og selv-tilstander, og det å arbeide i ”transitional space”. Han skriver fenomennært og presenterer utdrag fra terapitimer som gir gode illustrasjoner av måten han jobber på.)

Ehrenberg, D. B. (1992). The intimate edge. Extending the reach of psychoanalytic interaction. New York: W. W. Norton & Company.
(Viktig tidlig relasjonell tekst med utgangspunkt i interpersonlig psychoanalyse)

Mitchell, S. (1988) Relational Concepts in Psychoanalysis. Cambridge, MA: Harvard University Press.
(En klassisk tekst av Steven Mitchell, ansett som den viktigste for utformingen av det relasjonelle perspektiv)

Sahlberg, J. (2010) Good enough endings. Breaks, Interruptions, and Terminations from Contemporary Relational Perspectives. Routlegde New York.

Stark, M. (1999). Modes of therapeutic action: Enhancement of knowledge, provision of experience, and engagement in relationship. New Jersey: Jamson Aronson.
(Boken var en avgjørende inspirasjon for utformingen av “de tre posisjonene”)

Kropps- og relasjonsorientert psykoanalyse og psykoterapi

(Relasjonelle psykoanalyse med et eksplisitt kroppsperspektiv)

Anderson, F. S. (Ed.) (2008). Bodies in treatment. The unspoken dimension. New York: The Analytic Press.
(I tillegg til en drøfting av kroppen i psykoterapi og psykoanalyse, inneholder boka også en presentasjon av flere rene kroppsterapier (bodywork).

Aron, L. & Anderson, F. S. (eds.). (1998). Relational perspectives on the Body. Hillsdale, NJ and London: The Analytical Press.

Beebe, B & Lachman, F. M. (2002). Infant research and adult treatment. Co-constructing interactions. Hillsdale, NJ – London: The Analytic Press.

Beebe, B., Knoblauch, S. & al. (2005). Forms of intersubjectivity in infant research and adult treatment. New York: Other Press.

Boston Change Process Study Group. (2010). Change in psychotherapy. A unifying paradigm. New York: Norton

Downing, G. (1996). Kroppen och ordet. Stockholm: Natur och Kultur.

Geltner, P. (2012). Emotional Communication. Countertransference analysis and the use of feeling in psychoanalytic technique. London: Taylor & Frances Group..

Knoblauch, S. H. (2000). The musical edge of therapeutic dialogue. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.

Stern, D. N. (2004). The present moment – in psychotherapy and everyday life. New York: Norton

Diagnostikk: Psykoanalytisk og karakteranalytisk

McWilliams, N. Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process. New York-London: The Guilford Press.

PDM Task Force. (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations.
(Bøkene har en tilnærming til diagnostikk med utgangspunkt i en karakterforståelse, og er dermed viktige supplement til symptomdiagnostikken som ICD10 og DSM representerer.)

Integrative psykoterapi

Frank, K. A. (1999). Psychoanalytic participation. Action, interaction and integration. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
(Integrerer kognitiv atferdsterapi i psykoanalytisk terapi)

Wachtel Wachtel, P. L. (2011). Therapeutic Communication Knowing What to Say When Second Edition. New York-London: The Guilford Press.
(Wachtel har vært sentral for integrering av atferdsterapi i psykoanalyse siden 70-tallet. I denne boka demonstrerer han særlig betydningen av hvordan intervensjoner formuleres verbalt; på mange måter en ord-basert karakteranalytisk terapi som kan være et godt supplement til kroppsbasert karakteranalyse)

Kroppspsykoterapi

Caldwell, C. (Ed). (1997). Getting in touch: A guide to body-centered therapies. Weaton, IL: Theosophical Publishing House.

Stauntom, T. (Ed). (2002). Body psychotherapy. East Sussex: Brunner-Routledge.

Totten, N. (2003). Body Psychotherapy. An Introduction. Maidenhead – Philadelphia: Open University Press.

Totten. N. (Ed). (2005). New Dimensions in Body Psychotherapy. Maidenhead: Open University Press.

Kroppsundersøkelse og kroppsterapi (bodywork)

Johnson, D. H. (1995). Bone, Breath, & Gesture. Practices of Embodiment. Berkeley, Ca.: North Atlantic Books.

Bunkan, B. H. (1985/2003). Kropp, respirasjon og kroppsbilde. Ressursorientert kroppsundersøkelse og kroppsbilde. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Marcher, L. & Fich, S. 2010. Body Encyclopedia. A guide to the psychological functions of the muscular system. Berkeley, Ca: North Atlantic Boks.

Moe, E. (2010). Kroppen som kunnskapskilde. Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode. Oslo: Skriftserie fra Diakonale sykehus, Nic Waals Institutt, nr. 9.

Berøring i psykoterapi

Hunter, M. & Struve, J. (1998). The Ethical Use of Touch in Psychotherapy. London: Sage.

Smith, E. Clance, P. & Imes, S. (1998). Touch in Psychotherapy. New York: The Guilford Press.

White, K. (Ed). (2004). Touch. Attachment and the body. London: Karnac Books.

Karakterstrukturer og karakterutvikling

Johnson, S. M. (1994). Character styles. New York: Norton.

Reich, W. (1949/1972). Character analysis. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Shapiro, D. (1965). Neurotic styles.

Schore, A. N. (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. New York: Norton.

Storolow & Atwood (1993). Faces in a cloud. Intersubjectivity in personality theory. Oxford: Roww man & Littelfield, inc.
(Analyse av karakterteorier på bakgrunn av forfatternes egen karakter: Freud, Jung, Rank, Reich.)

Totten, N. & Jacobs, M. (2001). Character and Personality Types. Buckingham – Philadelphia: Open University Press.

Psykiske traumer og dissosiasjon

(Kroppsorientert forståelse og behandling)

Anstorp, T., Benum, K. & Jakobsen, M. (red.). (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittede jeg. Oslo: Universitetsforlaget.

Howell, E. F. (2011). Dissociative Identity Disorder. A Relational Approach. New York, London: Routledge. Taylor & Francis Group.

Ogden, P., Minton, K. & Pain, C. (2006). Trauma and the body. A sensorimotor approach to psychotherapy. New York – London: W. W. Norton & Company

Psykosomatikk og helsepsykologi
University of Oslo (2011): Health Psychology. The McGraw-Hill Companies.

Kirkengen, A.L(2011): Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Universitetsforlaget.

McDougall, J (1989): Kroppens teatre. En psykoanalytisk undersøgelse af psykosomatiske sygdomme. København: Hans Reitzels forlag.

Downing, G (1996): Kroppen och ordet. Natur och Kultur.

Alvorlige psykiske lidelser

Andersen, Tom (2008) Reflekterende samtaler, min versjon (bokkapittel)
Bateman, A., Fonagy P., (2005) Psychotherapy for Borderline Personality Disorder, Oxford 2005 (særlig kap 3 og 8)

Bion W. R. (1993). Vid nærmere ettertanke Del 1 kapittl 3-6. s. 34 – 80. Natur och Kultur. (scizofreni-forståelse)

Davoine F., Gaudilliere J.M. (2004) History beyond Trauma. New York: Other Press.

Evjen, R., Øiern, T., Kielland K.B. (2003)Dobbelt Opp, om psykiske lidelser og rusmisbruk, Oslo, Universitetsforlaget

Fuchs Thomas (2005) Corporalized and disembodied minds. A phenomenological View of the Body in Melancholia and Schizofrenia. The Johns Hopkins University Press.

Grimsrud, Beate (2010) En dåre fri. Cappelen Damm

Kullseng Berg Anne. Pasienten manipulerer. Sletvold J. Børstad M. (2009) Den terapeutiske dansen. Kropp og relasjon i psykoterapi.

Kristeva, Julia (1994) Svart Sol – depresjon og melankoli, Oslo Pax

Lauveng Arnhild (2005). I morgen var jeg alltid en løve. Oslo: Cappelen

Levinas, E. (1996) Den Annens Humanisme, Oslo Aschehoug (med innledning og kommentarer ved Asbjørn Aarnes)

Main T (1957). The ailment. British journal of med. Psych. (spesielt vedr. veiledning og miljøterapi på avdeling)

Moe Anita, Kristin (…) Selvskadingens dynamikk.

Odland, Torleiv, (1993) Teambasert kasuskonsultasjon, – en arbeidsmodell utviklet ved psykiatrisk avdeling, Namdal sykehus, (jubileumsskrift)

Ogden T (1989). The concept of an autistic-contigous position. International journal of psychoanalysis. 127-140.

Parnass, J, Møller, P et al (2005) EASE: Examination of Anomalous Self-Experience, Psychopathology nr 38, s 236-258 (fenomenologisk basert intervju-guide vedr schizofreni)

Prouty, G., Van Werde, D., Pörtner, M., (2002) Pre-Therapy, Reaching contact-impaired clients PCCS BOOKS Ross-on-Wye, Herefordshire UK

Reich Wilhelm (1972). The schizophrenic spilt. I Character Analysis. Farrar, Staus and Giroux.

Sass, L., Parnass, J. Explaining Schizophrenia: the relevance of phenomenology, i Reconceiving Schizophrenia , Cheung Chung, Fullford B., og Graham G.. Oxford University Press

Skårderud, F. og Sommerfeldt, B. (2013) Miljøterapiboken. Mentalisering som holdning og handling. Gyldendal akademisk

Stanghellini, G., Lysaker P.H. (2007) The Psychotherapy of Schizophrenia through the Lens of Phenomenology: Intersubjectivity and the Search for the Recovery of First- and Second-Person Awareness, American Journal of Psychotherapy nr 61, s 163-179

Sørbø, Jan Inge (2013) Å gje spsråk til psykiske kriser. Samlaget.

Vogt, Henrik «Det ondes gen» Morgenbladet, 18. Januar 2013

Vogt, Henrik «Orkidebarna» A-magasinet, 5.oktober 2012

White, J. (2006) Generation, Preoccupations and Conflicts in Contemporary Psychoanalysis, Routledge (praktisk og teoretisk oversiktlig innføring i aktuelle retninger i moderne psykoanalyse, særlig relevant for alvorlig psykotisk lidelse)

Wurmser, L. (1995) The Mask of shame, New Jersey: Jason Aronson

Kroppspsykologi, nevropsykologi og nevrobiologi

Bermudez, J. L., Marcel, A. & Eilan, N. (Eds). (1995). The Body and the Self. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Damasio, A. R. (2001). Descartes’ feiltagelse. Fornuft, følelser og menneskehjernen. Oslo: Pax Forlag A/S.

Damasio, A. R. (2002). Følelsen av hva som skjer. Kroppens og emosjonenes betydning for bevisstheten. Oslo: Pax Forlag A/S.

Damasio, A. R. (2003). På letting etter Spinoza. Glede, sorg og den følende hjernen. Oslo: Pax Forlag A/S.

Heller, M. & Haynal, V. (1997).A doctor’s face: Mirror of his patient’s suicidal projects. In J. Guimon (Ed.), The body in psychotherapy. Basel: Karger.

Køppe, S. & al. (2004). Kroppen i psyken. København: Hans Reitzels Forlag.

LeDoux, J. (1996). The Emotional Brain. The Mysterious Underpinnings of Emotional Life. New York: Simon & Schuster.

Merleau-Ponty, M. (1945/1994). Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax Forlag A/S.

Shapiro, S. A. (1996) The embodied analyst in the Victorian consulting room. Gender and psychoanalysis. Vol 1(3): 297-322.

Totten, N. (1998). The Water in the Glass. Body and Mind in Psychoanalysis. London: Rebus Press.

Turnbull. O. & Solms. M. (2003). Memory, amnesia and intuition: a neuro-psychoanalytic perspektive. In Green, V. (ed.), Emotional development in psychoanalysis, attachment theory and neuroscience. Hove and New York: Brunner-Routledge.

Utviklingspsykologi, dialog og kommunikasjon

Bråten, S. (Ed). (1998). Intersubjective communication and emotion in early ontogeny. Cambridge: Cambridge University Press.

Bråten, S. (2000). Modellmakt og altersentriske spebarn. Essays on dialogue in infant & adult. Bergen: Sigma forlag A/S.

Bråten, S. (2004). Kommunikasjon og samspill. Fra fødsel til alderdom. Oslo: Tano Aschehoug.

Bråten, S. (Ed.) (2007). On being moved. From mirror neurons to empathy. Amsterdam: John Benjamins PC.

Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press. Chapter 2. Key Findings of Attachment Research (p. 19-46).

Gallese et.al. (2007). Intentional attunement: mirror neurons and the neural underpinnings of interpersonal relations. Journal of the American psychoanalytic association. Vol. 5, nr. 1. 2007.

Holte, A. (2000). Basal kommunikasjonsforskning: Har psykoterapeuter noe å lære? I Holte, A. & al. (red). Psykoterapi og psykoterapiveiledning. Oslo: Gyldendal.

Hvid, T. (1990). Kroppens fortællinger. Aarhus: Modtryk.
(Omhandler Lisbeth Marchers kroppsdynamiske (bodynamic) utviklingsteori.)

Iacoboni, M 2008. Mirroring people. New York: Farrar, Straus and Giroux

Meltzoff, A.N. og Moore, M.K. (1998) Infant intersubjectivity: broadening the dialogue to include imitation, identity and intention. In: Braaten, S. Intersubjective communication and emotion in early ontogeny.

Røkenes, O. H. & Hanssen, P. H. (2006). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget.

Stern, D. N. (2003). Forord, 15 år etter? I Stern, D. N. Spebarnets interpersonlige verden. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of emotional development. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Schore, A. N. (2003). The human unconscious: the development of the right brain and its role in early emotional life. In Green, V. (ed.), Emotional development in psychoanalysis, attachment theory and neuroscience. Hove and New York: Brunner-Routledge.

Stern, D. N. (1985/2003). Spebarnets interpersonlige verden. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tronic, E. 2005 Why is connection with others so critical? The formation of dyadic states of consciousness and the expansion of individual state of consciousness. In Nadel, J. & Muir, D. (Eds.), Emotional Development: Recent Research Advances, pp. xx-xx. Oxford: Oxford University Press.

Generell og eksperimentell psykologi

Ekman, P. & Davidson, R.J. (Eds.). (1994). The nature of emotions. Fundamental questions. New York: Oxford University Press.

Schacter, D. L. (1996). Searching for memory. New York: Basic Books.

James, W. (1890). The Principles of Psychology. London – Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 1983.

Integrasjon: nevrovitenskap, eksperimentell psykologi og psykoterapi

Corrigall, J. & Wilkinson, H. (Eds). (2003). Revolutionary connections. Psychotherapy and neuroscience. London: Karnac.

Cozolino, L. (2002). The neuroscience of psychotherapy. Building and rebuilding the human brain. New York: W.W. Norton & Company.

Fonagy, P. & al. (2001). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.

Green, V. (Ed). (2003). Emotional development in psychoanalyss, attachment theory and neuroscience. Hove and New York: Brunner-Routledge.

Schore, A. N. (2003). Affect regulation and the repair of the self. New York: Norton.

Eldre litteratur: Kroppsorientert og relasjonell psykoanalyse og psykoterapi

Balint. M. (1952). Primary love and psychoanalytic technique. London: Maresfield Library.

Balint, M. (1968/1986). The basic fault: therapeutic aspects of regression. London: Tavistock Publications.

Barker, E. F. (1967/2000). Man in the trap. Princeton, NJ: The American College of Orgonomy Press.

Boadella, D. (1987). Lifestreams. An introduction to Biosynthesis. London: Routledge & Kegan Paul.

Fairbairn, W. R. D. (1952/1984) Psychoanalytic studies of the personality. London: Routledge & Kegan Paul

Ferenczi, S. (1955). Final contributions to the problems and methods of psycho-analysis. London: Maresfiels Reprints.

Freud, S. (1890/1992). Psykisk behandling(sjælebehandling). I O. A. Olsen & S. Køpe (Red.), Avhandlinger om behandlingsteknik (ss. 33-51). København: Hans Reitzels Forlag.

Freud, s. (1912/1992). Om overføringens dynamikk. I O. A. Olsen & S. Køpe (Red.), Avhandlinger om behandlingsteknik (ss. 111-110). København: Hans Reitzels Forlag.

Johnsen, L. (1975). Integrert respirasjoneterapi. Oslo: Universitetsforlaget.

Lowen, A. (1975). Bioenergetics. New York: Penguin books.

Racker, H. (1968). Transference and Countertransferance. London: Karnac classics. 2002.

Reich,.W. (1942). Orgasmens Funksjon. Oslo. Pax A/S, 199?

Reich, W. (1949/1972). Character analysis. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Sharaf, M. (1983). Fury on earth. A biography of Wilhelm Reich. New York:
St. Martins/Marek.

Winnicot, D. W. (1958/1982). Through paediatrics to psycho-analysis. London: The Hogarth Press.