Litteraturliste for utdanningen

LITTERATURLISTE FOR DEN KARAKTERANALYTISKE UTDANNINGEN

Denne litteraturlisten er veiledende for kandidater og lærere ved Karakteranalytisk Institutt. Den er delt i:

1) anbefalte grunnbøker for hele utdanningen
2) litteratur for grunnseminaret
3) litteratur for videregående seminar

Litteraturen er valgt med tanke på å dekke fagplanen best mulig. Vi anbefaler derfor at lista leses med fagplanen i tankene. Det forutsettes at alle gjør seg kjent med denne litteraturen i løpet av utdanningen, og at vesentlige deler av den drøftes på henholdsvis grunnseminaret og det videregående seminar. Det er ellers opp til seminarlederne i samråd med kandidatene å velge fra denne listen og fra annen relevant litteratur, for eksempel nye tidsskrift artikler. Det foreligger også en supplerende liste over annen relevant litteratur.

Litteraturen i denne lista vil stort sett være å finne i biblioteket ved Karakteranalytisk Institutt.

Der finns også både nyere og eldre litteratur som ikke er med i denne lista.

Lista blir jevnlig justert og oppdatert. Denne utgaven ble sist november 2016.

ANBEFALTE BØKER FOR HELE UTDANNINGEN

Børstad, M. & Sletvold, J. (Red). (2012). Karakteranalytiske dialoger. Kropp og relasjon i Psykoterapi II. Oslo: Kolofon Forlag.

Maroda, Karen J. (2009). Psychodynamic Techniques. Working with Emotion in the Therapeutic Relationship. The Guilford Press.

Sletvold, J. & Børstad, M. (Red). (2009). Den terapeutiske dansen. Kropp og relasjon i psykoterapi. Oslo: Kolofon Forlag.

Sletvold, J. (2013) The Embodied Analyst. From Freud and Reich to Relationality. Routledge.

Safran, J. D. (2012). Psychoanalysis and Psychoanalytic Therapies. Washington, DC: American Psychological Association. (Gir en bred orientering om moderne relasjonsorientert psykoanalyse og sammenligner med tidligere (klassiske) oppfatninger.)

Wallin, D. J. (2007). Attachment in Psychotherapy. New York: The Guilford Press. (Boka integrerer på en god måte tilknytningsforskningen i relasjons- og kroppsorientert psykoterapi.)

Stern, D. N. (2010) Forms of Vitality. Exploring dynamic experience in psychology, the arts, psychotherapy, and development. (Dette er ikke en bok om psykoterapi, men den gir en grundig beskrivelse og drøfting av karakteranalysens fenomenologi.)

LITTERATUR FOR GRUNNSEMINARET

Modul 1: Innføring i karakteranalytisk psykoterapi

A: Karakteranalytisk perspektiv

Sletvold, J. (2012) Harald Schjelderup og den norske karakteranalytiske tradisjon. I M. Børstad & J. Sletvold (Red). Karakteranalytiske dialoger. Kropp og relasjon i Psykoterapi II (293-309). Oslo: Kolofon Forlag.

Sletvold, J. (2009). I begynnelsen var kroppen … Emosjonelle kroppstilstander: Teoretisk grunnlag og terapeutiske implikasjoner. I J. Sletvold & M. Børstad (Red). Den terapeutiske dansen. Kropp og relasjon i psykoterapi (17-36). Oslo: Kolofon Forlag.

Andersen, C. F. (2009). Vegetativ identifisering. Et interpersonlig nevrobiologisk fenomen. I J. Sletvold & M. Børstad (Red). Den terapeutiske dansen. Kropp og relasjon i psykoterapi (37-51). Oslo: Kolofon Forlag.

Nylund, N & Sletvold, J. (2009). Å få kjennskap til andre ved hjelp av imitasjon. Aspekter ved opplæring i kroppsorientert psykoterapi. I J. Sletvold & M. Børstad (Red). Den terapeutiske dansen. Kropp og relasjon i psykoterapi(53-61). Oslo: Kolofon Forlag.

B: Relasjonell psykoanalyse og psykoterapi

Beebe, B. & Lachmann, F. (2002), A Dyadic Systems View, Chapter 2, Infant Research and Adult Treatment. Hillsdale, NJ: Analytic Press. (Beebe & Lachmanns dyadiske systemmodell har vist seg godt egnet til å plassere det karakteranalytsike perspektiv i en relasjonell ramme, en to kroppspsykologi.)

Safran, J. D. (2012). Psychoanalysis and Psychoanalytic Therapies. Washington, DC: American Psychoanalytic Association. (Gir en oversikt over moderne relasjonsorientert psykoanalyse og psykoterapi).

Safran, J. & Muran (2000). Negotiating the therapeutic alliance. New York: The Guilford Press. (Innføring i relasjonell psykoterapi i lys av begrepet arbeidsallianse)

Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist, vol. 65, 2: 98-109. (Presenterer viktig forskning om effekten av psykodynamisk terapi og en forskningsbasert beskrivelse av karakteristika ved dynamisk/psykoanalytisk terapi.)

Modul 2: Karakteranalytisk gruppeprosess

Yalom, I. D. (1995). The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Kap 1-7, New York: Basic Books.

Modul 3: Relasjons- og kroppsorientert utviklingspsykologi

Seligman, S. & Harrison, A. (2012). Infant research and adult psychotherapy. I G. O. Gabbard & al. Textbook of Psychoanalysis, second edition. American Psychiatric Publishing.

Beebe, B. & Lachmann, F. (2002), Infant Research and Adult Treatment. Hillsdale, NJ: Analytic Press. Chap. 5.

Galese, V. (2009), Mirror neurons, embodied simulation, and the neuronal basis of social identification, Psychoanalytic Dialogues, 19: 519-536.

Lyons Ruth, K. (2006). The interface between attachment and intersubjectivity: perspective from the longitudinal study of dizorganized attachment. Psychoanalytic Inquiry.

Downing, G. et. al: (2008) Interfaces between intersubjectivity and attachment: Three perspectives on a mother-infant inpatient case. Infant mental health journal. Vol. 29(3) 278-295.

Wallin, D. J. (2007). Attachment in Psychotherapy. New York: The Guilford Press. Kap. 2-4.

Modul 4: Diagnostikk og behandling av alvorlige psykiske lidelser

Oslo:

Bang Jensen, M. (2009). Gyldne øyeblikk og overraskende hendelser. En terapeutisk reise med en schizofren gutt som hadde glemt ordene. I J. Sletvold & M. Børstad (Red.). Den terapeutiske dansen. Kropp og relasjon i psykoterapi (135-161). Oslo: Kolofon Forlag.

Fuchs, T. (2005). Corporealized and Disembodied Minds: A Phenomenological View of the Body in Melancholia and Schizophrenia. Philosophy, Psychiatry, & Psychology 12(2), 95-107.

Heller M. & Haynal V. (1997). The Doctor`s Face: A mirror of his patient`s Suicidal Projects. I Guimon: The body in psychotherapy.

Lauveng, A. (2005) I morgen var jeg alltid en løve. Cappelen.

Ogden, T. H. (1979). On projective identification. The International Journal of Psychoanalysis, 60(3), 357–373.

Orbach, I. (2001). Therapeutic empathy with the suicidal wish: principles of therapy with suicidal individuals. American Journal of Psychotherapy 55: 166–184.

Kristiansand:

Atwood, G. (2012) The Abyss of Madness (Kap 1, 2, 3, 5, 6) New York: Routledge. (2012) The Abyss of Madness (Kap 1, 2, 3, 5, 6) New York: Routledge.

Benjamin, J. (2018) Beyond doer and done to (Kap 1, 2, 3, 5, 6). Recognition theory, Intersubjectivity and the Third. Routledge/Taylor & Francis Group.

Bromberg, P. M. (2003). Something wicked this way comes: Trauma, dissociation, and conflict: The space where psychoanalysis, cognitive science, and neuroscience overlap. Psychoanalytic Psychology, 20(3), 558–574

Dutra, Holmes, Lyubchic & Lyons-Ruth (2009) Quality of Early Care and Childhood trauma. The Journal of Nervous and Mental Disease 197 (6) (June): 383–390.

Goldman, D. (2016) A queer kind of truth. Winnicott and the uses of dissociation. In The dissociative mind in psychoanalysis pp 97-106. London Routledge.

Heller M. & Haynal V. (1997). The Doctor`s Face: A mirror of his patient`s Suicidal Projects. I Guimon: The body in psychotherapy.

Ogden, T. (2014) Fear of Breakdown and the unlived life International Journal of Psychoanalysis, 95, 205– 23.

Modul 5: Psykosomatikk og helsepsykologi

Rothsschild, B. (2000). The body remenbers: The psychophysiology of trauma and trauma treatment. New York: Norton. [Rothschild, Babette (2004): Kroppen husker. Om krop og psyke i traumebehandling. Forlaget Klim.]

Moe, Einar (2010): Kroppen som kunnskapskilde. Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode(WSP-metoden). Videreutvikling og klinisk anvendelse av metoden. Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt.

Grønseth, R (1998): On the shift of paradigms from characteranalyticvegetotherapy, bioenergetics analysis, psychoanalysis and existential analysis to existential characteranalyticvegetotherapy. Part 1 – Why not touch. Energy &Character, Vol 29, no. 2.

Harbitz, Per (2009): Forslag til kategorier for sortering av kroppslige intervensjoner. Kapittel 12 i J. Sletvold & M, Børstad (Red.), Den terapeutiske dansen. Kropp og relasjon i psykoterapi.Oslo: Kolofon Forlag

Hart, S, Kæreby, F (2009): Dialogen med det autonome nervesystem i den psykoterapeutiske proces. – At støtte resiliens og afhjælpe traumatisk stress i lyset afarousalregulering. Matrix, 3,292-315.

Lien, Christopher (2012): «Det er som om relasjonene er blitt vanvittige». Ubevisst selvdestruktiv relasjonell gjentagelsestvang. I M. Børstad & J. Sletvold (Red.), Karakteranalytiske dialoger. Kropp & relasjon i psykoterapi (s. 165-202). Oslo: Kolofon Forlag.

Lien, Merete Hyllseth (2012): Uten ord for følelser. Karakteranalyse ved psykosomatiske sykdommer. I M. Børstad & J. Sletvold (Red.), Karakteranalytiske dialoger. Kropp & relasjon i psykoterapi (129-164). Oslo: Kolofon Forlag.

Lien, M.H, Kveim, K.B, Faleide, A.O, (2005): Keeping Alive by Pain. Clinical observations from short term group psychotherapy with women in chronic generalized pain (fibromyalgia). I A. O. Faleide, Selvregulering, personlighet og helse. Et psykofysiologisk og psykosomatisk perspektiv. Unipub forlag.

LITTERATUR FOR VIDEREGÅENDE SEMINAR:

Bromberg, P. M. (2011). Awakening the dreamer. Kap 2 Bringing in the dreamer. New York: Routledge

Børstad, M. & Sletvold, J. (Red). (2012). Karakteranalytiske dialoger. Kropp og relasjon i Psykoterapi II.

Cornell, W. (2015). Somatic experience in psychoanalysis and psychotherapy. Kap 6,Traces of the other: encounters with character.

Gullestad, S. (2005) Who is who in dissosiation? International Journal of Psychoanalysis, 86(3) P 638 – 56.

Nebbiosi, G. & Federico-Nebbiosi, S. (2008). “We” got rhythms. In F. S. Anderson (Ed.), Bodies in treatment. The unspoken dimension. New York: The Analytic Press. (En god analyse av sammenhengen mellom rytme, bevegelse og imitasjon teoretisk og klinisk

Sahlberg, J. (2010) Leaning into termination. Psychoanalytic dialogues, 19(6) Pp.704-722 .

Sletvold, J. (2012). Freud, Reich og den kroppsbaserte analysens utvikling. I M. Børstad & J. Sletvold (Red). Karakteranalytiske dialoger. Kropp og relasjon i Psykoterapi II (s. 310-327). Oslo: Kolofon Forlag.

Sletvold, J. (2012). Karakteranalytisk utdanning: Teoretiske og praktiske retningslinjer. I M. Børstad & J. Sletvold (Red). Karakteranalytiske dialoger. Kropp og relasjon i Psykoterapi II (s. 328-355). Oslo: Kolofon Forlag.

Sletvold, J. & Børstad, M. (Red). (2009). Den terapeutiske dansen. Kropp og relasjon i psykoterapi. Oslo: Kolofon Forlag.

Wallin, D. J. (2007). Attachment in Psychotherapy. New York: The Guilford Press. Part II, III, IV, V (Gir en god presentasjon og drøfting av tilknytningsforskningens betydning for psykoterapi, og en presentasjon av relasjonell og kroppsbasert psykoterapi som samsvarer godt med instituttets fagplan.)