Fagmøte: Perspektiver på autonomi

Fagmøte: Perspektiver på autonomi

Retten til å bestemme over eget liv tas av mange for gitt og anses som en sentral menneskerett. Norges lover setter opp strenge skranker for når og hvordan denne retten til å bestemme over eget liv kan begrenses og også konsekvenser for de som begrenser andres rett til å bestemme over eget liv. Likevel er det gråsoner hvor lovverket gir et stort rom for skjønn og dermed for vurderinger basert på fag og etikk. Denne kvelden vil belyse tre av disse gråsonene.

Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrumsvei 19, 0484 Oslo
Dato: 17. januar 2019
Tid: 18:00 – 21:00
Målgruppen for fagkvelden er helsepersonell

A.
A. har opplevd å i barndommen bli feildiagnostisert på en måte som fikk svært store konsekvenser for det videre livet. Hvilke konsekvenser får det når rammene livet må leves under, begrenser, skader og ødelegger for det livet du egentlig vil leve?

Merete Nesset:
Merete har opplevd å flere ganger bli innlagt under tvungent psykisk helsevern og å bli utsatt for andre tvangsmidler. Hva gjør dette med opplevelsen av autonomi og retten til å bestemme over eget liv?

Mats Larssen:
Mats jobber blant annet med klienter som er svært traumatiserte. Deres reaksjoner på denne traumatiseringen strekker seg fra alvorlig selvskading, psykose, dissosiasjon, rus, post-traumatiske stressymptomer, selvmordsproblematikk og mye annet. Deres opplevelse av autonomi er ofte minimal. Hvordan kan vi hjelpe disse menneskene til å finne tilbake til et autonomt liv?»